Sök tjänst

Stäng 

"" gav  träffar

     
  Vy:

  Bo och bygga (17)

  Företagande (16)

  God man, förvaltare och förmyndare (29)

  Gymnasieskola (6)

  Kultur och fritid (12)

  Lovaktiviteter (1)

  Lön (2)

  Miljö och hälsa (25)

  Omsorg och socialt stöd (22)

  • Anmälan till socialtjänsten om barn / ungdom far illa

   Här kan du anmäla till socialtjänsten om barn / ungdom far illa

  • Ansöka om bostadsanpassningsbidrag

   Här kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag. E-tjänsten kräver inloggning med e-legitimation.

    

  • Ansöka om reparationsbidrag

   Här kan du ansöka om reparationsbidrag.

    

  • Ansökan om att skriva avtal (när förälder är överens om vårdnaden av barnet)

   Om ni som förälder är överens om vem som ska ha vårdnaden om barnet, var barnet ska bo och hur umgänget med den andra föräldern ska se ut, kan ni skriva det i ett avtal. Det är familjerätten som godkänner avtalet. Ni ansöker hos familjerätten för att få komma och skriva avtal. Familjerätten måste göra en bedömning om detta är till barnets bästa

  • Ansökan om frivilliga samarbetssamtal

   Här kan ni ansöka om samarbetssamtal hos familjerätten.

  • Ansökan om Informtionssamtal hos Familjerätten

   Om ni som föräldrar inte är överens om vem som ska ha vårdnad, boende och umgänge om ert barn och avser att starta en vårdnadsprocess, ska ni ansöka om informationssamtal hos familjerätten.

  • Ansökan om kommunal hyresgaranti

   Kommunal hyresgaranti är en service vi i Södertälje erbjuder dig som av olika skäl inte kunnat teckna ett förstahandskontrakt på en bostad. Det kan bero på att du inte har en fast anställning eller att du har betalningsanmärkningar.

  • Ansökan om riksfärdtjänst

   Här kan du ansöka om riksfärdtjänst

  • Ansökan om återställningsbidrag

   Här kan du ansöka om återställningsbidrag 

  • Beläggningsrapport

   Beläggningsrapport

  • Inkomst- och utgiftsförfrågan

   Inkomst- och utgiftsförfrågan för att beräkna avgifterna för vård och omsorg för personligt utformat stöd, anhörigvård, hemtjänst, särskild boendeform, korttidsboende, dagverksamhet, mat och trygghetslarm

  • Intresseanmälan kontaktperson socialpsykiatri

   Här kan du anmäla intresse för kontaktperson inom social psykiatrin

  • Kontakt med anhörigkonsulent

   Kontakt med Anhörig- och kunskapscenter

  • Korttidsfamilj eller kontaktperson till personer med funktionsnedsättning enligt LSS

   Här kan du anmäla intresse för kontaktperson/korttidsfamilj inom funktionsnedsättning 

  • Medborgarsidan Personer med funktionsnedsättning

   Om du vill komma i kontakt med Myndigheten för äldre kan du logga in på Medborgarsidan med Bank-ID eller Freja eID. I e-tjänsten kan du bland annat följa dina pågående ärenden, skicka, läsa och komplettera dokument samt se dina aktuella samtycken.

  • Medborgarsidan Socialpsykiatri myndighet

   Gör en ansökan, anmälan eller följ ditt ärende.

   Om du vill komma i kontakt med Socialpsykiatri myndighet kan du logga in på Medborgarsidan med Bank-ID eller Freja eID. Där kan du göra en ansökan för dig eller din huvudman. Om du känner oro för en person i din omgivning kan du använda tjänsten till att anmäla det. Du som anmäler kan inte vara anonym och det kan hända att vi kontaktar dig för kompletterade uppgifter.

  Skola och förskola (24)

  • Anmälan om att avsluta fristående verksamhet

   En huvudman ska skriftligen och i god tid informera utbildningsnämnden innan verksamheten avslutas

  • Anmälan om förändring i ägar- och ledningskretsen

   Här kan du som enskild huvudman anmäla om förändring i ägar- och ledningskretsen.

  • Anmälan om varaktig utlandsvistelse för skolpliktig elev

   I denna e-tjänst kan du som vårdnadshavare anmäla att ditt barn ska vistas varaktigt utomlands i minst sex månader.

  • Ansökan om att fullgöra skolplikten på annat sätt

   I denna e-tjänst kan du som vårdnadshavare ansöka om att ditt barn ska få fullgöra skolplikt på annat sätt under en begränsad tidsperiod upp till ett år. Därefter får en ny ansökan lämnas in.

    

  • Ansökan om att starta fristående förskola

   Ansökan om godkännande av enskild som huvudman för fristående verksamhet enligt 2 kap 5 § skollag (2010:800)

  • Ansökan om att starta pedagogisk omsorg

   Ansökan om godkännande av enskild som huvudman för fristående pedagogisk omsorg och rätt till bidrag

  • Ansökan om barnomsorg på obekväm arbetstid

   Här kan du ansöka om barnomsorg på OBEKVÄM ARBETSTID för ditt barn då ordinarie förskole- och fritidsverksamhet är stängd.

   Kommunen har en ambition att tillhandahålla omsorg även under obekväm arbetstid för de familjer som är i behov av det. Det innebär inte någon rättighet för vårdnadshavare att få omsorg på obekväm arbetstid, utan vårdnadshavare har ett eget ansvar att lösa detta. Reglerna tillämpas mycket restriktivt och först när alla möjligheter till ändrade arbetstider och alternativ omsorg är utredd och det finns en ledig plats kan omsorg beviljas. Observera att det finns endast ett begränsat antal platser och denna verksamhet omfattas inte av platsgarantin.

  • Ansökan om förskola och fritidshemsplacering i annan kommun

   Här kan du skicka in ansökan om förskole- och fritidshemsplacering i annan kommun

  • Ansökan om skolskjuts

   Här kan du ansöka om skolskjuts för grundskola, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola.

   Skolskjuts innefattar både skolskjuts med allmän kollektivtrafik, d.v.s. SL-kort som kommunen beviljar i första hand och skolskjuts med särskild kollektivtrafik.

   Om du saknar bank-id finns fortfarande möjlighet att fylla i den digitala ansökan manuellt när du startar e-tjänsten.

  • Ansökan om särskilt verksamhetsstöd - Kommunala grundskolor utanför kommunen samt kommunala gymnasieskolor i och utanför kommunen

   Ansökan om särskilt verksamhetsstöd

   Extraordinära stödåtgärder är insatser utöver det särskilda stödet. Särskilt verksamhetsstöd lämnas endast i undantagsfall. Skolans utredning om särskilt stöd måste klart visa att eleven har ett omfattande behov av särskilt stöd, som kräver extraordinära åtgärder.

  • Ansökan om uppskjuten skolplikt

   Ansökan om uppskjuten skolplikt

   Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår som barnet fyller sex år. Om det finns särskilda skäl får barnet börja fullgöra sin skolplikt först höstterminen det kalenderår då barnet fyller sju år. Frågan om uppskjuten skolplikt prövas av hemkommunen efter begäran av barnets vårdnadshavare.

    

  • Ansökan om utökning av barnantal i fristående verksamhet

   Ansökan om utökning av barnantal  i fristående verksamhet

  • Ansökan tilläggsbelopp fristående huvudman förskoleklass, grundskola och gymnasieskola

   Tilläggsbelopp är ett bidrag utöver grundbeloppet från kommunen till fristående huvudman för en specifik elev med omfattande behov av särskilt stöd (Skollagen 9 kap 21 §, 10 kap 39 § och 16 kap 54 §).

   Extraordinära stödåtgärder är insatser utöver det särskilda stödet. Tilläggsbelopp lämnas endast i undantagsfall. En kartläggning av barnets behov i förskolan eller skolans utredning om särskilt stöd måste klart visa att barnet/eleven har ett omfattande behov av särskilt stöd, som kräver extraordinära åtgärder. Tilläggsbelopp kan endast sökas av huvudman/rektor.

  • Ansökan/avanmälan modersmålsundervisning

   Tjänsten är öppen för avanmälan.
   Ansökan om modersmålsundervisning är öppen från 1:a april till 30:e april. Här kan du som vårdnadshavare ansöka om modersmålsundervisning för barn i förskoleklass, grundskola eller anpassad grundskola. Ditt barn behöver gå i en kommunal eller fristående grundskola i Södertälje kommun för att du ska kunna använda denna e-tjänst.

   Du kan även avanmäla ditt barn från modersmålsundervisning via denna tjänst.

  • Beställning av betyg

   Här kan du beställa betyg

  • Förhandsprövning skolskjuts

   Här kan du förhandspröva rätten till skolskjuts. Skolskjuts innefattar både skolskjuts med allmän kollektivtrafik, d.v.s. SL-kort som kommunen beviljar i första hand och skolskjuts med särskild kollektivtrafik. Det krävs inget bank-id för att kunna logga in i e-tjänsten.

  • Skolkarta

   Här kan du se vilka kommunala skolor som ligger närmast ditt barns hem. Du behöver inte logga in med bank-id. Klicka på Starta e-tjänsten. Därefter skriver du in barnets folkbokföringsadress och vilken årskurs barnet ska gå i.

  • Underlag gällande placering på förskola och fritidshem inom kommunal verksamhet i Södertälje

   Här skickar du in olika underlag i samband med handläggning av förskole- och fritidshemplacering, t.ex. underlag för hushållets inkomster, framtida folkbokföringsadress eller om du kryssat för barn i behov av särskilt stöd i ansökan till förskolan.

  Synpunkter och medborgarförslag (4)

  Tobak- och Serveringstillstånd (2)

  Trafik och infrastruktur (7)

  Övriga e-tjänster (7)

  • Begäran om registerutdrag enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)

   Här kan du begära registerutdrag av personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).