Sök tjänst

Stäng 

"" gav  träffar

     
  Vy:

  Bo och bygga (17)

  Företagande (16)

  God man, förvaltare och förmyndare (29)

  Gymnasieskola (6)

  Kultur och fritid (12)

  Lovaktiviteter (2)

  Lön (2)

  Miljö och hälsa (26)

  Omsorg och socialt stöd (24)

  • Ansöka om bostadsanpassningsbidrag

   Här kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag. E-tjänsten kräver inloggning med e-legitimation.

    

  • Ansöka om reparationsbidrag

   Här kan du ansöka om reparationsbidrag.

    

  • Ansökan - LSS

   Här kan du begära insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionsnedsatta [LSS] genom att fylla i blankett och skicka via post till myndigheten för äldre och personer med funktionsnedsättning.

  • Ansökan om fondmedel

   Här kan du ansöka om fondmedel

  • Ansökan om frivilliga samarbetssamtal

   Här kan ni ansöka om samarbetssamtal hos familjerätten.

  • Ansökan om informationssamtal

   Här kan ni ansöka om informationssamtal hos familjerätten.

  • Ansökan om Informationssamtal hos Familjerätten

   Om ni som föräldrar inte är överens om vem som ska ha vårdnad, boende och umgänge om ert barn och avser att starta en vårdnadsprocess, ska ni ansöka om informationssamtal hos familjerätten.

  • Ansökan om kommunal hyresgaranti

   Kommunal hyresgaranti är en service vi i Södertälje erbjuder dig som av olika skäl inte kunnat teckna ett förstahandskontrakt på en bostad. Det kan bero på att du inte har en fast anställning eller att du har betalningsanmärkningar.

  • Begäran om registerutdrag från socialregistret

   Denna e-tjänst vänder sig till dig som behöver ett utdrag ur socialregistret i Södertälje kommun eller behöver lämna ett samtycke för att en annan myndighet har begärt ett utdrag från socialregistret.

  • Beläggningsrapport

   Beläggningsrapport

  • Intresseanmälan kontaktperson och kontaktfamilj, barn & ungdom

   Här kan du anmäla intresse till att vara kontaktperson eller kontaktfamilj för barn och ungdom

  • Intresseanmälan kontaktperson socialpsykiatri

   Här kan du anmäla intresse för kontaktperson inom social psykiatrin

  • Kontakt med anhörigkonsulent

   Kontakt med Anhörig- och kunskapscenter

  • Medborgarsidan Ansökan om ersättning för sjuklön

   Gör en ansökan eller följ ditt ärende.

   Om du vill komma i kontakt med myndigheten för personer med funktionsnedsättning kan du logga in på Medborgarsidan med Bank-ID eller Freja eID. Där kan du göra en ansökan för dig eller din huvudman.

  • Medborgarsidan Personer med funktionsnedsättning

   Om du vill komma i kontakt med Myndigheten för äldre kan du logga in på Medborgarsidan med Bank-ID eller Freja eID. I e-tjänsten kan du bland annat följa dina pågående ärenden, skicka, läsa och komplettera dokument samt se dina aktuella samtycken.

  • Medborgarsidan Riksfärdtjänst

   Om du vill komma i kontakt med Myndigheten för äldre och personer med funktionsnedsättning kan du logga in på Medborgarsidan med Bank-ID eller Freja eID. Där kan du göra en digital ansökan för dig eller din huvudman.

  • Medborgarsidan Socialpsykiatri myndighet

   Gör en ansökan, anmälan eller följ ditt ärende.

   Om du vill komma i kontakt med Socialpsykiatri myndighet kan du logga in på Medborgarsidan med Bank-ID eller Freja eID. Där kan du göra en ansökan för dig eller din huvudman. Om du känner oro för en person i din omgivning kan du använda tjänsten till att anmäla det. Du som anmäler kan inte vara anonym och det kan hända att vi kontaktar dig för kompletterade uppgifter.

  • Medborgarsidan Äldre

   Om du vill komma i kontakt med Myndigheten för äldre kan du logga in på Medborgarsidan med Bank-ID eller Freja eID. I e-tjänsten kan du bland annat följa dina pågående ärenden, skicka, läsa och komplettera dokument samt se dina aktuella samtycken.

    

  Skola och förskola (23)

  • Anmälan om att avsluta fristående verksamhet

   En huvudman ska skriftligen och i god tid informera utbildningsnämnden innan verksamheten avslutas

  • Anmälan om förändring i ägar- och ledningskretsen

   Här kan du som enskild huvudman anmäla om förändring i ägar- och ledningskretsen.

  • Anmälan om varaktig utlandsvistelse för skolpliktig elev

   I denna e-tjänst kan du som vårdnadshavare anmäla att ditt barn ska vistas varaktigt utomlands i minst sex månader.

  • Ansökan om att fullgöra skolplikten på annat sätt

   I denna e-tjänst kan du som vårdnadshavare ansöka om att ditt barn ska få fullgöra skolplikt på annat sätt under en begränsad tidsperiod upp till ett år. Därefter får en ny ansökan lämnas in.

    

  • Ansökan om att starta fristående förskola

   Ansökan om godkännande av enskild som huvudman för fristående verksamhet enligt 2 kap 5 § skollag (2010:800)

  • Ansökan om att starta pedagogisk omsorg

   Ansökan om godkännande av enskild som huvudman för fristående pedagogisk omsorg och rätt till bidrag

  • Ansökan om barnomsorg på obekväm arbetstid

   Här kan du ansöka om barnomsorg på OBEKVÄM ARBETSTID för ditt barn då ordinarie förskole- och fritidsverksamhet är stängd.

   Kommunen har en ambition att tillhandahålla omsorg även under obekväm arbetstid för de familjer som är i behov av det. Det innebär inte någon rättighet för vårdnadshavare att få omsorg på obekväm arbetstid, utan vårdnadshavare har ett eget ansvar att lösa detta. Reglerna tillämpas mycket restriktivt och först när alla möjligheter till ändrade arbetstider och alternativ omsorg är utredd och det finns en ledig plats kan omsorg beviljas. Observera att det finns endast ett begränsat antal platser och denna verksamhet omfattas inte av platsgarantin.

  • Ansökan om förskola och fritidshemsplacering i annan kommun

   Här kan du skicka in ansökan om förskole- och fritidshemsplacering i annan kommun

  • Ansökan om särskilt verksamhetsstöd - Kommunala grundskolor utanför kommunen samt kommunala gymnasieskolor i och utanför kommunen

   Ansökan om särskilt verksamhetsstöd

   Extraordinära stödåtgärder är insatser utöver det särskilda stödet. Särskilt verksamhetsstöd lämnas endast i undantagsfall. Skolans utredning om särskilt stöd måste klart visa att eleven har ett omfattande behov av särskilt stöd, som kräver extraordinära åtgärder.

  • Ansökan om uppskjuten skolplikt

   Ansökan om uppskjuten skolplikt

   Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår som barnet fyller sex år. Om det finns särskilda skäl får barnet börja fullgöra sin skolplikt först höstterminen det kalenderår då barnet fyller sju år. Frågan om uppskjuten skolplikt prövas av hemkommunen efter begäran av barnets vårdnadshavare.

    

  • Ansökan om utökning av barnantal i fristående verksamhet

   Ansökan om utökning av barnantal  i fristående verksamhet

  • Ansökan tilläggsbelopp fristående huvudman förskoleklass, grundskola och gymnasieskola

   Tilläggsbelopp är ett bidrag utöver grundbeloppet från kommunen till fristående huvudman för en specifik elev med omfattande behov av särskilt stöd (Skollagen 9 kap 21 §, 10 kap 39 § och 16 kap 54 §).

   Extraordinära stödåtgärder är insatser utöver det särskilda stödet. Tilläggsbelopp lämnas endast i undantagsfall. En kartläggning av barnets behov i förskolan eller skolans utredning om särskilt stöd måste klart visa att barnet/eleven har ett omfattande behov av särskilt stöd, som kräver extraordinära åtgärder. Tilläggsbelopp kan endast sökas av huvudman/rektor.

  • Ansökan/avanmälan modersmålsundervisning

   Tjänsten är öppen för avanmälan.
   Ansökan om modersmålsundervisning är öppen från 1:a april till 30:e april. Här kan du som vårdnadshavare ansöka om modersmålsundervisning för barn i förskoleklass, grundskola eller anpassad grundskola. Ditt barn behöver gå i en kommunal eller fristående grundskola i Södertälje kommun för att du ska kunna använda denna e-tjänst.

   Du kan även avanmäla ditt barn från modersmålsundervisning via denna tjänst.

  • Beställning av betyg

   Här kan du beställa betyg

  • Placeringserbjudanden förskola och fritidshem

   Här tackar du som vårdnadshavare ja eller nej till erbjuden placering på förskola och fritidshem.

   Tänk på att båda vårdnadshavare måste svara på placeringserbjudandet.

  • Skolkarta

   Här kan du se vilka kommunala skolor som ligger närmast ditt barns hem. Du behöver inte logga in med bank-id. Klicka på Starta e-tjänsten. Därefter skriver du in barnets folkbokföringsadress och vilken årskurs barnet ska gå i.

  • Underlag gällande placering på förskola och fritidshem inom kommunal verksamhet i Södertälje

   Här skickar du in olika underlag i samband med handläggning av förskole- och fritidshemplacering, t.ex. underlag för hushållets inkomster, framtida folkbokföringsadress eller om du kryssat för barn i behov av särskilt stöd i ansökan till förskolan.

  Synpunkter och medborgarförslag (4)

  Tobak- och Serveringstillstånd (2)

  Trafik och infrastruktur (7)

  Övriga e-tjänster (7)

  • Begäran om registerutdrag enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)

   Här kan du begära registerutdrag av personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).