Anmälan om varaktig utlandsvistelse för skolpliktig elev

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Regler för utlandsvistelse och upphörande av skolplikt

Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt och rätt till utbildning. Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ska se till att barnet fullgör sin skolplikt. Om familjen flyttar utomlands permanent, och därmed inte längre är folkbokförd i landet upphör skolplikten. Om familjen befinner sig utomlands under en längre tid men fortfarande är folkbokförda i Sverige ska hemkommunen avgöra om vistelsen är varaktig. Enligt utbildningskontorets praxis avses varaktig utlandsvistelse minst sex månader.

När skolplikten upphör på grund av varaktig vistelse i utlandet upphör även rätten till utbildning enligt 7 kap. 2-3 §§ skollagen. Eleven blir således utskriven från sin hemskola. Om man fortfarande efter ett år är folkbokförd i kommunen och man ännu vistas utomlands görs en anmälan till skatteverket.

Återvändandet till Sverige och skolan

När eleven kommer tillbaka till Sverige har eleven samma rätt till utbildning som alla andra elever. Vårdnadshavare ska inför återvändandet ansöka om skolplats på nytt med anledning av att det föreligger skolplikt. Det finns dock ingen garanti för att eleven placeras på den skola som eleven innan sin vistelse i utlandet var inskriven på.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa