Ansökan om evenemangsstöd

LÄS MER

Riktlinjer avseende stöd till varumärkesstärkande evenemang

Södertälje ska vara en plats som erbjuder hög livskvalitet. Företag ska ha bra möjligheter att etablera sig och växa, människorna ska ha möjligheter till vidareutveckling och studier. Det ska även vara en attraktiv plats som är lätt att besöka, bosätta och utveckla sig i. Arbetet för en ökad attraktionskraft sker i samverkan mellan kommun, näringsliv och andra intressenter.

Syfte och mål

Evenemang kan betyda mycket för en plats, vad gäller såväl ekonomi och sysselsättning som varumärkesstärkande effekter liksom stolthet och budskap till omvärlden. Södertälje kommun har ett anslag (500 tkr) för att möjliggöra stöd till varumärkesstärkande evenemang som stärker bilden av Södertälje. Exempelvis idrottsturneringar, kulturaktiviteter och miljöevenemang.

Riktlinjer avseende stöd till varumärkesstärkande evenemang i Södertälje kommun

För att vara berättigade till stöd ska evenemanget uppfylla följande:

Allmänna villkor

Dessa villkor är nödvändiga och ska uppfyllas:

 • Arrangören ska uppvisa relevant ekonomisk kalkyl och plan för genomförande av evenemanget, samt att extern finansiering utöver kommunens bidrag finns.
 • Evenemanget ska genomföras under år 2023.
 • Evenemanget ska ha ett start- och slutdatum.
 • Senast 90 dagar efter avslutat evenemang ska redovisning lämnas in.
 • Varumärkeslogotypen för Södertälje ska alltid exponeras i kommunikationsmaterialet enligt överenskommelse.
 • Projektet måste genomföras i Södertälje kommun.
 • Stödets storlek baseras på ansökans innehåll, skulle innehållet markant ändras måste förändringar meddelas. Bidragets storlek kan då eventuellt ändras.
 • Skulle projektet inte genomföras är sökande återbetalningsskyldig.

Generella kriterier

Dessa villkor är nödvändiga och ska uppfyllas:

 • Evenemanget ska hålla genomgående god kvalitet och på ett positivt sätt marknadsföra Södertälje.
 • Vara publikt.
 • Vi stödjer nya evenemang - och främjar existerande evenemang som befinner sig i en uppstartsfas eller bedöms vara särskilt viktiga för varumärket Södertälje.

Kriterier för evenemangsstöd

Det är inte nödvändigt att man uppfyller samtliga kriterier nedan, men vi prioriterar evenemang som uppfyller dem i så stor utsträckning som möjligt.

Evenemanget bör:

 • Ha ett förväntat besökarantal som gör att evenemanget kan bedömas som stort inom sin genre och av strategisk vikt för Södertälje.
 • Generera medialt intresse & PR värde.
 • Generera turistekonomi till Södertälje:
  • Beräknat antal gästnätter.
  • Andel internationella/nationella deltagare i procent.
  • Andel internationell/nationell publik i procent.
 • Attrahera Södertäljes invånare genom att vara tillgängligt och bidra med ett intressant innehåll.
 • Utgå från ett hållbart perspektiv – socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

Nekade bidrag

Bidrag lämnas inte:

 • för befintliga och etablerade evenemang som genererar ett ekonomiskt positivt resultat och anses ingå i föreningens ordinarie verksamhet.
 • till föreningar som har en skuld till Södertälje kommun.

Bedömning

Bidraget beslutas utifrån hur väl evenemanget bedöms uppfylla kriterierna ovan. I ansökan till Södertälje kommun ska du som arrangör redogöra för din bedömda uppfyllelse av kriterierna ovan. Eventuellt kan du bli anmodad att presentera din ansökan ytterligare.


Södertälje kommun kan också göra en kontroll för att bedöma arrangörens kompetens och erfarenhet samt om det eventuellt finns skatteskulder hos skatteverket eller/och kronofogdemyndigheten.

Evenemangsgruppen

Samtliga ansökningar kommer att bedömas av en evenemangsgrupp med representanter från olika kontor inom Södertälje kommun, Samhällsbyggnadskontoret, Kultur- och fritidskontoret samt Kommunstyrelsens kontor.

Beslut

Man kan söka evenemangsstödet ända fram till den 31 oktober 2023 och ansökningarna kommer att behandlas löpande. Skulle det finnas medel kvar för ytterligare evenemangsstöd kommer vi  förlänga ansökningsperioden.

Ansökan

Ansökan om bidrag ska göras på särskild blankett som finns att ladda ner från www.sodertalje.se. Ansökan bör lämnas in minst 6 veckor innan evenemangets genomförande.

Mer information

Önskar ni ytterligare information om evenemangsstödet går det bra att ta kontakt med Södertälje kommun via e-post evenemang@sodertalje.se.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa