Ansökan om evenemangsstöd

LÄS MER

Riktlinjer avseende stöd till varumärkesstärkande evenemang

Södertälje ska vara en plats som erbjuder hög livskvalitet. Företag ska ha bra möjligheter att etablera sig och växa, människorna ska ha möjligheter till vidareutveckling och studier. Det ska även vara en attraktiv plats som är lätt att besöka, bosätta och utveckla sig i. Arbetet för en ökad attraktionskraft sker i samverkan mellan kommun, näringsliv och andra intressenter.

Att stärka en positiv bild av Södertälje

Evenemang kan betyda mycket för en plats. Både genom ökat skatteunderlag och fler arbetstillfällen, men också genom att de gör platsen mer attraktiv. Den ökar den lokala stoltheten och bidrar till en positiv bild av Södertälje. Evenemang kan alltså stärka varumärket. Södertälje kommun har 500 000 kronor per år att ge som stöd till evenemang som just stärker Södertäljes varumärke (varumärkesstärkande evenemang). 

Riktlinjer avseende stöd till varumärkesstärkande evenemang i Södertälje kommun

För att vara berättigade till stöd ska evenemanget uppfylla följande:

Allmänna villkor

Dessa villkor är nödvändiga och ska uppfyllas:

 • Evenemanget ska genomföras under innevarande år.
 • Evenemanget ska genomföras i Södertälje kommun.
 • Evenemanget ska ha ett start- och slutdatum.
 • Arrangören ska kunna visa upp en relevant ekonomisk kalkyl och plan för att genomföra evenemanget, samt att annan finansiering finns, förutom kommunens bidrag.
 • Stödets storlek avgörs av ansökans innehåll. Skulle innehållet ändras måste arrangören meddela kommunen. Bidragets storlek kan då eventuellt ändras.
 • Uppgifterna du skriver i ansökan ska vara korrekta och det bankkonto som anges, ska tillhöra den organisation som söker bidraget.
 • Varumärkeslogotypen för Södertälje ska alltid synas i kommunikationsmaterialet enligt överenskommelse.
 • Skulle evenemanget inte genomföras, blir den som sökt och fått bidrag skyldig att betala tillbaka hela bidraget. 
 • Senast 90 dagar efter evenemanget ska arrangören lämna in en redovisning via e-tjänst.

Generella kriterier

Dessa villkor är nödvändiga och ska uppfyllas:

 • Evenemanget ska hålla god kvalitet och marknadsföra Södertälje på ett positivt sätt.
 • Evenemanget ska vara publikt, dvs vara öppet för allmänheten. 
 • Vi stödjer nya evenemang och evenemang som funnits men som befinner sig i en uppstartsfas eller som vi bedömer är särskilt viktiga för att stärka bilden av Södertälje.

Kriterier för evenemangsstöd

Det är inte nödvändigt att man uppfyller samtliga kriterier nedan, men vi prioriterar evenemang som uppfyller dem i så stor utsträckning som möjligt.

Evenemanget bör:

 • Vara tillgängligt och hållbart. Hållbart både socialt, ekonomiskt och miljömässigt.
 • Ha ett förväntat besökarantal som gör att evenemanget kan bedömas som stort inom sin genre och av strategisk vikt för Södertälje.
 • Skapa intresse hos flera olika medier.
 • Skapa kommers hos företag i Södertälje:
  • Beräknat antal gästnätter.
  • Andel internationella/nationella deltagare i procent.
  • Andel internationell/nationell publik i procent.

Det här kan du söka bidra för

 • Arvode till externa föreläsare artister, mm.
 • Hyra av lokal och utrustning
 • Förbrukningsmaterial
 • Mat och fika
 • Marknadsföring

Nekade bidrag

Bidrag lämnas inte:

 • För befintliga evenemang som går med vinst och som ingår i arrangörens ordinarier verksamhet.
 • Till arrangörer som har en skuld till Södertälje kommun eller annan myndighet.
 • För arvoden till personer som ingår i den sökande föreningen/företaget.

Bedömning

 • Kommunen beslutar om bidrag utifrån hur väl vi bedömer att evenemanget uppfyller kriterierna. I ansökan ska du som arrangör beskriva hur ditt evenemang uppfyller kriterierna. Du kan också bli uppmanad att presentera din ansökan ytterligare. 
 • Södertälje kommun gör en kontroll för att kunna bedöma om du som arrangör har de kunskaper och erfarenheter som behövs och om det finns skatteskulder hos skatteverket eller hos kronofogdemyndigheten.

Evenemangsgruppen

Alla ansökningar kommer att bedömas av en evenemangsgrupp med personer från olika delar inom Södertälje kommun.

Beslut

2024 kan du söka evenemangsbidrag under fyra perioder, se perioderna nedan. Från sista ansökningsdatum tar det max tre veckor innan du får besked.

Ansökan

Ansökan om bidrag ska göras på särskild blankett som finns att ladda ner från www.sodertalje.se. Som sökande har du tre ansökningsperioder att förhålla sig till. 
Sista ansökningsdatumen 2024 är:

 • Period 1-1a april
 • Period 2 - 10e maj
 • Period 3 - 10e september
 • Period 4 – 15e november

Från sista ansökansdatum, tar det max tre veckor innan du får besked.

Mer information

Önskar ni ytterligare information om evenemangsstödet går det bra att ta kontakt med Södertälje kommun via e-post evenemang@sodertalje.se.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa