Provisum - E-tjänster

LÄS MER
I den här e-tjänsten kan du bland annat skicka in ärenden gällande:
  • Ställföreträdares begäran om entledigande
  • Förteckning över tillgångar
  • Årsräkning/sluträkning/löpande
  • Anmälan behov tillfällig god man
  • Uttagsbegäran från överförmyndarspärrat konto
  • Omprövning förvaltarskap

Länk till två utbildningsfilmer för hur Provisum E-tjänst används: Utbildningar

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation