Ansökan om att fullgöra skolplikten på annat sätt

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om att fullgöra skolplikten på annat sätt

Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt och rätt till utbildning. Den/de som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ska se till att barnet fullgör sin skolplikt.

I vissa undantagsfall kan en elev fullgöra skolplikten på annat sätt än i ordinarie skolverksamhet. Det kan exempelvis handla om att en elev behöver gå i skola utomlands. För att en ansökan ska beviljas krävs att:

  • den alternativa verksamheten som erbjuds barnet framstår som ett fullgott alternativ till den utbildning som eleven får i sin ordinarie skolverksamhet,
  • att behovet av insyn i verksamheten kan tillgodoses,
  • och att det finns synnerliga skäl i det enskilda fallet.

Beslut kring att fullgöra skolplikten på annat sätt fattas av utbildningsnämnden. Handläggningstiden är cirka tre månader.

Att bifoga din ansökan

För att kunna pröva om den alternativa utbildningen kan antas vara ett fullgott alternativ behövs följande underlag:

  • Beskrivning av omfattningen av undervisningen i respektive ämne redovisat i minuter per vecka. Om möjligt ska detta styrkas med ett veckoöversiktligt schema.
  • Beskrivning av lärarnas kompetens och behörighet.
  • Beskrivning om hur den alternativa skolgången ska främja elevens sociala träning.

För att kunna pröva om behovet av insyn i den alternativa skolgången kan tillgodoses behövs följande underlag:

  • Ett kortare yttrande från ledningen/representant för den som ansvarar för den alternativa utbildningen där det tydligt framgår hur behovet av insyn i verksamheten kan tillgodoses utifrån information om närvaro, kunskapsinhämtning etc.

För att kunna pröva om det kan antas föreligga synnerliga skäl för att kriteriet ska vara uppfyllt behövs följande underlag:

  • En detaljerad beskrivning om orsaken till att utbildning behöver förläggas på annan plats än elevens ordinarie skolenhet. Om möjligt ska detta styrkas med intyg eller andra dokument.

Ett medgivande om att fullgöra skolplikten på annat sätt gäller i upp till ett år. Under tiden kommer Södertälje kommun kontinuerligt att följa upp barnets alternativa skolgång. Medgivandet återkallas om det i uppföljningen framkommer att förutsättningarna för beslutet inte längre finns.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa