Anmälan om kompostering av matavfall samt förlängt sophämtningsintervall

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du anmäla om kompostering av hushållsavfall samt förlängt sophämtningsintervall.
Enligt 5 kap 15 § Avfallsförordningen (2020:614).
 

Viktig information

Information om debitering:
Miljökontoret tar ut en avgift för att handlägga din anmälan.
Gällande taxa hittar du i dokumentet "Taxor och avgifter Miljönämnden" på Södertälje kommuns webbsida: www.sodertalje.se

Villkor:
Allt matavfall ska komposteras på den egna fastigheten och utan att olägenhet för människors hälsa eller miljö uppstår. Om matavfall lämnas i behållaren för restavfall eller inte omhändertas på det sätt som uppgivits kan avfallsansvarig nämnd ställa om abonnemanget.

Övrig information

För ytterligare informatin om vad som gäller se våra lokala föreskrifter om avfallshantering paragraf 48 och 51.

48§ Utsorterat matavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten efter anmälan till tillsynsansvarig nämnd. Kompostering av matavfall ska ske i en av kommunen godkänd, skadedjurssäker och isolerad behållare som kan användas året runt på fastigheten. För att upprätthålla kompostens funktion får mindre mängd trädgårdsavfall blandas med matavfall i matavfallskomposten. Kompostering och nyttjande av kompostprodukt ska ske på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Det ska vara möjligt att nyttja kompostjorden på den egna fastigheten.

51§ Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som komposterar allt matavfall från hushållet på den egna fastigheten kan, efter bekräftad anmälan från tillsynsansvarig nämnd, medges förlängt hämtintervall för kärl 1 under förutsättning att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Avfallsansvarig nämnd kan ställa om abonnemang om renhållaren konstaterar att matavfall lämnas i behållaren för restavfall eller inte omhändertas på det sätt som uppgivits.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa