Beställning utstakning

LÄS MER

Med utstakning menas att byggnadens läge markeras på marken. Utstakning utförs oftast i två steg. 

1. Först gör vi en sk. grovutstakning för att visa ungefär var på fastigheten huset/byggnaden ska stå enligt bygglovet. I detta skede sätts en käpp i varje hörn. 

2. När förarbetena och markarbetena är klara och det börjar bli dags att sätta en form eller liknande på plats behövs en finutstakning. Byggherren måste då se till att profiler finns på plats så att vi kan markera det exakta läget för varje hörn.

 

Prisexempel:

Huvudbyggnads storlek 1-199 kvm (max 8 hörn): Grovutstakning. Kostnad: 4505 kr. Finutstakning. Kostnad: 9009 kr.

Tillägg per hörn utöver 8 st. Kostnad: 546 kr

När man för enbostadshus beställer grovutstakning och finutstakning i samma beställningsformulär får man 25 % rabatt, under förutsättning att utstakningarna utförs inom 6 månader. Då blir totalkostnaden 10 136 kr.

Komplementbyggnad (t.ex. garage) och tillbyggnad 1-100 kvm (max 8 hörn). Kostnad: 2730 kr (större komplementbyggnad/tillbyggnad debiteras som huvudbyggnad)

Tillägg per hörn utöver 8 st. Kostnad: 546 kr

Vid utstakning av enbostadshus och garage som beställs i samma beställningsformulär och utförs vid samma tillfälle reduceras priset med 10 %.

När utstakning inte kunnat utföras p.g.a. brister i profiler eller andra hinder debiteras förseningen enligt kommunens uppdragstaxa.

(Om utstakning eller lägeskontroll utförs av annan än byggnadsnämndens personal tas avgift ut för administration, stompunkter som behövs för uppdraget samt kostnad för att uppdatera kartbasen. Avgiften motsvarar 20 % av priset för en finutstakning.)

Om lägeskontroll beställs samtidigt (samma datum) som utstakning reduceras priset på lägeskontrollen med 10 %.

Utförligare prisuppgift meddelas vid inkommen beställning innan utsättning utförs

Behandling av personuppgifter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa