Beställning utstakning

LÄS MER

Med utstakning menas att byggnadens läge markeras på marken. Utstakning utförs oftast i två steg. 

1. Först gör vi en sk. grovutstakning för att visa ungefär var på fastigheten huset/byggnaden ska stå enligt bygglovet. I detta skede sätts en käpp i varje hörn. 

2. När förarbetena och markarbetena är klara och det börjar bli dags att sätta en form eller liknande på plats behövs en finutstakning. Byggherren måste då se till att profiler finns på plats så att vi kan markera det exakta läget för varje hörn.

 

Prisexempel:

Nybyggnad storlek 1-500 m2 , 1-4 punkter (1-4 hörn): Grovutstakning. Kostnad: 6250 kr. Finutstakning. Kostnad: 6875* kr.

Komplementbyggnad. Tillägg per utstakning av komplementbyggnad utöver nybyggnad, vid ett och samma tillfälle. Storlek 1-200 m2 , 1-4 punkter (1-4 hörn): Grovutstakning. Kostnad: 1875 kr. Finutstakning. Kostnad: 2500 kr.

Tillägg per punkt utöver 4 st. Kostnad: 625 kr

Tillägg om profil saknas vid finutstakning (inställd mätning). Kostnad: 1250 kr.

*Vid beställning av enbart finutstakning tillkommer en kostnad på 3125 kr.

Övrig utstakning (plank, murar mm) Kostnad: 2500 kr + timkostnad 1250 kr/timme (mättid) + 25 % moms.

Utförligare prisuppgift meddelas vid inkommen beställning innan utsättning utförs

Behandling av personuppgifter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa